kw'ach/look

Nilh ta temíxw  ta xʷməθkʷəy̓əm, səl̓ilwətaɁɬ, iy Sḵwx̱wu7meshúlh úxwumixw. Located on the unceded and ancestral territories of the xʷməθkʷəy̓əm, səl̓ilwətaɁɬ, and Sḵwx̱wu7mesh Nations- 

colonially known as Vancouver BC.

©2019 by kwiigay